معرفی پکیجهای رنگیتر:

پکیج یک ماهه
300,000 تومان
پکیج سه ماهه
900,000 تومان
پکیج شش ماهه
1800,000 تومان
30 دانلود از عکسهای سطح A 90 دانلود از عکسهای سطح A 180 دانلود از عکسهای سطح A
45 دانلود از عکسهای سطح B 135 دانلود از عکسهای سطح B 270 دانلود از عکسهای سطح B
45 دانلود از عکسهای سطح C 270 دانلود از عکسهای سطح C 450 دانلود از عکسهای سطح C
180 دانلود از عکسهای سطح D 540 دانلود از عکسهای سطح D 1080 دانلود از عکسهای سطح D

مزایای استفاده از پکیجها

50 هزار تومان شارژ اضافه 100 هزار تومان شارژ اضافه 200 هزار تومان شارژ اضافه
------------- دانلود یک عکس انحصاری 200 هزارتومانی دانلود دو عکس انحصاری 200 هزارتومانی
------------- تضمین تهیه عکس تضمین تهیه عکس
خرید خرید خرید